1395226584_3825511ac3

متن زیر برگرفته از سات ذن ایران http://www.zeniran.com می باشد .

زندگی ، رویایی بیش نیست . ( توکوزان ذنجی ) 

گرما یا سرما ، این شما هستید که آن را تجربه میکنید . ( کودو ساواکی روشی )

مرد دانا هیچ کاری نمی کند ، ابله خودش را به دار می آویزد . ( دوشین ذنجی )

 دیدن تصویر یک کلوچه ، گرسنگی آدم را رفع نمی کند . ( کیوگن ذنجی )

 فقط نفرت است که انتخاب می کند . ( کودو ساواکی روشی )

 به دنبال آن نباشید که بودا شوید . ( دوگن ذنجی )

هزار چیز ، عاقبت یکی بیش نیست .  ( کودو ساواکی روشی )

 وابسته به سود و زیان ، ما آزاد نیستیم .   ( سوزان ذنجی ) 

خرد ، ارتباطی با محیط اطراف ندارد . پدیده ها و خالی تفاوتی با هم ندارند .             
( تایزن دشی مارو روشی ) 

اکنون پریشان نباش ، هرگز پریشان نباش .   ( کودو ساواکی روشی )

 جان آدمی ، فی نفسه بوداست . ( باشو ) 

به جای استراحت دادن به تن ، دل خود را آسودگی بخشید . ( مومون ذنجی )

به هنگام گرسنگی می خورم و به هنگام خستگی می خوابم . ابلهان به من می خندند و دانایان می فهمند . ( رین زایی ذنجی )

هر روز ، روز خوبی ست . ( کودو ساواکی روشی )

 ( توضیح : ذنجی و روشی لقبهایی هستند برای استادان و معلمان ذن . )