om shanti

کلمۀ شانتی ( Shanti) در دیدگاه ودائی هندوئیسم به معنای صلح است , تمامی نیایشها در هندوئیسم با ذکر و تکرار مانترای  Om Shanti  خاتمه می یابد , این مانترا سه بار تکرار می شود که این تکرار برای تاکید بیشتر نیست بلکه برای نشان دادن سه شکل از اتفاقات است با نام های adhi-daivikam و dhi-bhautikam و adhyatmikam .

Adhi-daivikam ( الهی)  :  قلمرو الهی که می توان آن را سرچشمۀ اتفاقاتی دانست که از دنیای فرا حسی ارواح , اشباح , خدای گونگان , موجودات نیمه خدا و نیمه انسان , فرشتگان و غیره سرچشمه می گیرد.

Adhi-bhautikam ( فیزیکی)  :  قلمرو فیزیکی که آن را سرچشمۀ اتفاقات نشعت گرفته از دنیای خارج به شمار می آورند . نظیر : حیوانات وحشی , انسان ها و مصائب طبیعی

Adhyatmikam (درونی ) : قلمرو درونی که سرچشمۀ آن را بدن و ذهن می دانند , مانند : درد , بیماری ها , رخوت و فراموشی .

این سه را Tapa-Traya یا همان سه سرچشمۀ اتفاقات ناگوار می نامند .

مانترای  Shanti همینطور در اوپانیشاد ها ( کتاب مقدس هندیان ) نیز یافت می شود دقیقا در جایی که بعضی از عناوین آغاز می گردد . بر طبق متون مقدس آیین هندو تمامی ملالت ها و نگرانی ها از این سه قلمرو سرچشمۀ می گیرد .

Shanti  در بودیسم : همانطور که تمامی مانترا ها در بودیسم سه بار تکرار می شود معنی آن در بر گیرندۀ سه بخش صلح در کالبد , کلام و ذهن است  و در برخی مراسم نیایش مورد استفاده قرار می گیرد . و بیش ار آنکه بر صلح بیرونی دلالت کند بر صلح درونی متمرکز است .

نمونه ای از کتاب اوپانیشاد ها که در آن از اوم شانتی استفاده شده است :

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते |

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ||

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ||
oṃ pūrṇamadaḥ pūrṇamidam pūrṇāt pūrṇamudacyate

pūrṇasya pūrṇamādāya pūrṇamevāvaśiṣyate

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ
That is Absolute, This is Absolute, Absolute arises out of Absolute

If Absolute is taken away from Absolute, Absolute remains

OM Peace, Peace, Peace.

Advertisements